Online Dictionary

cận kim Giải thích

cận kim tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@cận kim
- như cận đại