Online Dictionary

cận huống Giải thích

cận huống tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@cận huống
- (từ cũ) Recent situation