Online Dictionary

cẩn cáo Giải thích

cẩn cáo tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@cẩn cáo
- (từ cũ) Inform respectfully