Online Dictionary

cần lao Giải thích

cần lao tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@cần lao
* adj
- Hard-working, toiling
=một đời sống cần lao+a hard-working life
* noun
- như lao động
=giai cấp cần lao+the labouring classes (workers and peasants)