Online Dictionary

cần kiệm liêm chính Giải thích

cần kiệm liêm chính tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » cần|kiệm|liêm|chính
Inter: -etym » -
Phiên âm từ thành ngữ tiếng Hán 勤儉廉正.
Inter: -idiom » -
cần kiệm liêm chính

  1. Siêng năng, tiết kiệm trong trắng và ngay thẳng.


Inter: -trans » -
Inter: đầ » u
  • Inter: jp » n: 勤倹尚武


Inter: giữ » a
  • Inter: zh » o: 勤儉廉正

  • Inter: cuố » i
    Category: Thể loại:Thành ngữ Hán-Việt -
    Translation: fr » cần kiệm liêm chính