Online Dictionary

cần cấp Giải thích

cần cấp tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@cần cấp
- (ít dùng) Urgent