Online Dictionary

cấn hữu Giải thích

Cấn Hữu tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Cấn Hữu
- (xã) h. Quốc Oai, t. Hà Tây

Cấn Hữu tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Cấn|Hữu
Inter: -place » -
Cấn Hữu

  1. Một xã thuộc huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -