Online Dictionary

cạn lời Giải thích

cạn lời tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@cạn lời
- Say everything one has to say