Online Dictionary

căn bệnh Giải thích

căn bệnh tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@căn bệnh
- Cause (origin) of a disease
=thầy thuốc đã tìm ra căn bệnh+the physician has found the cause of the disease ill