Online Dictionary

cân móc hàm Giải thích

cân móc hàm tại Vietnamese => English Của Giải thích:

ɔlts][hə'lʌskə][hæv][hævd]['hælvəsən][hævz]['hævıŋ][hæl'vɔ:sən]['