Online Dictionary

cân lực Giải thích

cân lực tại Vietnamese => English Của Giải thích:

hæltıwəŋə]['hæltəm]['hæltən][h