Online Dictionary

cán mã pờ Giải thích

Cán Mã Pờ tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Cán Mã Pờ
- (xã) q. Quản Bạ, t. Hà Giang

Cán Mã Pờ tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Cán|Mã|Pờ
Inter: -place » -
Cán Mã Pờ

  1. Một xã Q. Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -