Online Dictionary

cán chu phìn Giải thích

Cán Chu Phìn tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Cán Chu Phìn
- (xã) h. Mèo Vạc, t. Hà Giang

Cán Chu Phìn tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Cán|Chu|Phìn
Inter: -place » -
Cán Chu Phìn

  1. Một xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -