Online Dictionary

cán chổi Giải thích

cán chổi tại Vietnamese => English Của Giải thích:

ʃ]['gə:gənııs]['gə:gənı