Online Dictionary

Trên bộc trong dâu Giải thích

Trên bộc trong dâu tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trên bộc trong dâu
- Do chữ "Bộc thương tang gian" để chỉ thói tà dâm của trai gái
- Lễ ký: Tang gian bộc thượng chi âm, vong quốc chi âm giã" (Trong ruộng dâu, trên bãi sông bộc là tiếng nhạc mất nước)
- Hán thư: Đất nước Trịnh, Vệ có bãi dâu trên sông Bộc, trai gái tụ tập đàn hát gợi chuyện dâm ô
- Kiều:
- Ra tuồng trên bộc trong dâu
- Thì con người ấy ai cầu làm chi

trên bộc trong dâu tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@trên bộc trong dâu
- trên bờ sông, trong bãi dâu. ý nói giai gái dâm ô bất chính

trên bộc trong dâu tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » trên|bộc|trong|dâu
Inter: -paro » -
:* Trên bộc trong dâu
Inter: -dfn » -
trên bộc trong dâu

  1. Trên bờ sông, trong bãi dâu. ý nói giai gái dâm ô bất chính.


Inter: -trans » -
Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P